Bestebreurtje pand

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van P. Bestebreurtje BV, Begonialaan 3, 6851 TE Huissen. Mocht u vragen hebben omtrent onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.

1. Toepasselijkheid

De volgende algemene voorwaarden gelden voor de bestelling, verkoop en levering van al onze zaken en voor het
verlenen van al onze diensten, waaronder advisering, opslag en vervoer, alsmede voor de daarop
betrekking hebbende betalingen. Mondelinge afspraken welke niet in overeenstemming zijn met deze
voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en alsdan
slechts voor de betreffende afspraak. Ingeval op bepaalde punten bijzondere voorwaarden zijn
overeengekomen, blijven voor al het overige onze algemene voorwaarden van kracht: afwijkingen van
onze verkoopvoorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend wanneer zij
onzerzijds schriftelijk zijn bevestigd. Waar deze algemene voorwaarden in de mannelijke vorm zijn
gesteld (hij, zijn, etc.) omvat de omschrijving mede de vrouwelijke vorm (zij, haar etc.).

2. Offertes

Al onze aanbiedingen zijn, ook wat de prijzen betreft, steeds vrijblijvend. De vrijblijvende aanbiedingen
kunnen ook – in afwijking van het bepaalde in art. 219, lid 2 boek 6 BW – na aanvaarding worden
herroepen tot het moment dat wij uitdrukkelijk met de aanvaarding van het aanbod zijn akkoord gegaan.
Verwezen zij naar art. 4 lid a van deze voorwaarden.

3. Prijzen

a) Onze prijzen zijn, voor zover niet anders vermeld, franco huis. Voor bestellingen beneden een nader
vastgesteld bedrag zullen vracht- en administratiekosten in rekening worden gebracht volgens de
ten tijde van de uitvoering van de bestellingen daartoe bij ons geldende en via onze website of
anderszins bekend gemaakte regeling.
b) Onze prijslijsten en prijsvermeldingen houden geen offerte in.
c) De kosten voor verzending onder rembours zijn steeds voor rekening van de afnemer. De kosten
voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer, wanneer deze om een
zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
d) Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW.

4. Bestellingen/Opdrachten

a) Overeenkomsten met ons komen eerst tot stand nadat de bestelling door ons schriftelijk is
geaccepteerd en bevestigd of bij gebreke daarvan door de uitvoering van de opdracht door ons. Wij
hebben het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarden dat de verzending geschiedt onder rembours of na
vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
b) Onze afnemers kunnen geen rechten ontlenen aan (een gedeelte van) een overeenkomst voor
zover (dat gedeelte van) de overeenkomst in strijd blijkt te zijn met de wettelijke bepalingen of
wettelijke voorschriften, met name de bepalingen of voorschriften die gebaseerd zijn op of
voortspruiten uit de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide en de Meststoffenwet. Evenmin
kunnen rechten worden ontleend aan schrijffouten, verschrijvingen en dergelijke in een
opdrachtbevestiging of andere stukken onzerzijds
c) De bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, met inachtneming van onze
verwerkingsmogelijkheden onze voorraden.
d) Wanneer levering in gedeelten is overeengekomen, zal ieder deel als een afzonderlijke bestelling
worden beschouwd voor de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het overigens toepasselijk
recht.

5. Verzending/Aflevering

a) Levering geschiedt overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Wet
Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide en de Meststoffenwet en de op die wetten gebaseerde
regelingen en beschikkingen, alsmede andere specifiek op deze branche gerichte
overheidsmaatregelen.
b) Van zaken welke per vervoermiddel aan het adres van afnemer niet-franco worden verzonden,
geschiedt het vervoer voor risico van de afnemer, de zaken worden geacht feitelijk geleverd te zijn
op het moment dat deze op ons bedrijf op het vervoermiddel geladen zijn.
c) In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer eveneens door ons bepaald. Wanneer ten
gevolge van handelen of nalaten van de vervoerder bij de lossing van de zaken aansprakelijkheid
jegens de afnemer ontstaat, zullen wij slechts aansprakelijk zijn voor zover de betreffende schade
door ons op de vervoerder kan worden verhaald. De zaken worden geacht aan de afnemer feitelijk
te zijn geleverd op het moment waarop de lossing is voltooid, op welk moment de zaken voor
rekening en risico van afnemer zijn. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg
tussen de afnemer en ons, maar wel immer binnen een door ons te bepaalden redelijke termijn,
waarbij de afnemer er – als hij bij de aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is – voor
dient te zorgen dat degene, die is belast met de aflevering van de producten, toegang heeft tot de
afgesloten ruimte waarin de producten moeten worden opgeslagen. Indien de afnemer de in dit lid
genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn
rekening. Voor deze, al dan niet alternatieve, emballage zijn de overeengekomen of anders
redelijke kosten verschuldigd door de afnemer.
d) Indien de zaken na het moment van bestelling om redenen, die niet aan ons te wijten zijn en ook niet
binnen onze risicosfeer vallen, niet binnen 14 dagen feitelijk zijn geleverd, worden deze niettemin
geacht in opdracht en voor rekening van de afnemer bij ons opgeslagen te zijn.
e) Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij naar onze keuze dit deel feitelijk
leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is. In het eerste geval moeten onze facturen,
betrekking hebbende op de gedeeltelijke feitelijke levering, overeenkomstig de voor de gehele order
geldende betalingsvoorwaarden worden voldaan.
f) De leden b, c en d zijn niet van toepassing op de consumentenkoop in de zin van art. 5 boek 7 BW.

6. Emballage

a) Indien de emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling van de
hoofdsom te worden voldaan. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan ons is betaald, vindt
alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maanden na
de dag van levering.
b) Indien tussen de afnemer en ons geen overeenstemming over de wijze van emballage is bereikt,
dan wel indien wij in redelijkheid ons niet aan die emballage afspraak kunnen houden en deswege
een andere wijze van emballage toepassen, wordt de wijze van emballage door ons bepaald zonder
dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
c) Wij worden geacht de emballage in goede staat te hebben geleverd, tenzij de afnemer ons
schriftelijk binnen vijf dagen na levering op de hoogte heeft gesteld van een niet goede staat. Bij
inlevering van emballage zijn wij gerechtigd op de te restitueren emballage-gelden een korting toe te
passen, wanneer de emballage, om wat voor redenen ook, in minder goede staat blijkt te zijn.

7. Betalingen

a) Bij gebreke van schriftelijke reclame over de inhoud van onze facturen binnen 14 dagen na
factuurdatum zullen de facturen geacht worden geheel in orde te zijn en een juiste omschrijving te
bevatten van het afgeleverde en de voorwaarden waarop werd overeengekomen behoudens bewijs
van ons van het tegendeel.
b) Onze facturen moeten volledig zijn voldaan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Wanneer binnen deze vervaltermijn niet is betaald zal de afnemer van
rechtswege in verzuim zijn en zal vanaf die datum de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn.
c) Indien tijdig betaling voor vervaldatum is uitgebleven, is de debiteur tevens gehouden de
buitengerechtelijke incassokosten te betalen. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal
worden gesteld op het maximum van de bij of krachtens de wet hiervoor bepaalde staffel(s).
d) Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling nadat wij voor de verschuldigde
bedragen onherroepelijk zijn gecrediteerd.

8. Verrekeningsverbod

Verrekening van vorderingen op ons met vorderingen van ons is uitgesloten.

9. Reclames en retourzendingen

a) Klachten omtrent ontbrekende of niet-bestelde zaken dienen ons onmiddellijk schriftelijk te worden
gemeld. De afnemer dient ons binnen drie (3) dagen na aflevering van de zaken van het tekort of
teveel in kennis te stellen. Klachten omtrent de hoedanigheid van zaken dienen ons binnen acht (8)
dagen na aflevering van (een deel van) de zaken schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd te worden
gemeld. Bij gebreke hiervan vervalt elke aansprakelijkheid onzerzijds voor beschadiging. De
afnemer dient ons in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken.
b) Terugzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Wij aanvaarden
teruggezonden zaken slechts indien en voor zover wij met deze terugzending tevoren schriftelijk
instemden, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ons op te geven adres worden
afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin wij deze zaken aan de afnemer
afleverden.
c) Creditering bij retourzending vindt plaats op basis van de aan afnemer in rekening gebrachte
koopprijs, met dien verstande, dat het te crediteren bedrag nooit meer zal bedragen dan de prijs, die
wij de afnemer zouden berekenen op de dag waarop de teruggezonden zaken aan ons worden
afgeleverd.

10. Eigendomsvoorbehoud/cessie

a) De eigendom van de door ons te leveren c.q. geleverde zaken gaat niet eerder op de afnemer over
dan dadelijk na de volledige betaling van alle openstaande vorderingen uit de betreffende
overeenkomst als bedoeld in art. 92 van boek 3 BW, of indien in rekening-courant wordt geleverd,
dan na vereffening van het eventueel ten laste van afnemer komende saldo. Aanvaarding van wissel
of ander order- of toonderpapier geldt terzake niet als betaling.
b) De zaken kunnen door de afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand gegeven worden, en evenmin strekken tot
zekerheid van een vordering van een derde. De afnemer moet de zaken afzonderlijk opslaan, zodat
deze immer kenbaar zijn als de door ons geleverde zaken.
c) De afnemer draagt bij voorbaat over, terwijl wij bij voorbaat deze overdracht aanvaarden zonder dat
een nadere akte noodzakelijk is, al zijn vorderingen, die hij heeft op derden terzake van aan derden
doorverkochte, doch aan ons nog niet betaalde zaken. Op onze eerste vordering verstrekt de
afnemer opgaaf van de namen en adressen van deze derden. Wij zijn gemachtigd deze cessie aan
derden in hun hoedanigheid van debiteur te betekenen en voorts om de van de cessionaris
ontvangen gelden te verrekenen met onze vordering, zulks onder gehoudenheid het eventueel
surplus onder aftrek van alle gemaakte kosten aan de afnemer af te dragen.

11. Overmacht

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: gevolgen van natuurgeweld, ziekte onder personeel,
bedrijfsstoornis, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, oproer, staking, uitsluiting,
maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, burgeroorlog, gewapende internationale actie
en vijandige inval, atoomkernreacties e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij de fabrikant
bij wie wij onzerzijds de ons opgegeven bestellingen hebben geplaatst, of een gevolg zijn van de door de
fabrikant genomen maatregelen. In geval van overmacht kan een eventuele tekortkoming ons niet
worden toegerekend en zijn wij niet schadeplichtig.

12. Aansprakelijkheid

Indien wij aansprakelijk zijn jegens de afnemer, en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door ons
terzake afgesloten verzekering, zijn wij slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.
Indien wij aansprakelijk zijn en deze aansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de verzekeraar niets
uitkeert onder een terzake door ons afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van
schade, uit welken hoofde ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het
verbruikte deel van de leverantie van de zaken, waaromtrent schade is ontstaan, dan wel tot ten hoogste
de factuurwaarde van de door ons verstrekte adviezen en toelichtingen, c.q. bij gebrek van een
factuurwaarde tot ten hoogste een bedrag van € 1.000,00. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade zoals, maar niet uitsluitend, gemiste omzet en gevolgschade.

13. Schorsing/Ontbinding

Bij aanvraag of verlening van surséance van betaling, faillissement, toelating tot de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen of liquidatie, ontbinding of beëindiging van de afnemende vennootschap of bij
overlijden van de afnemer, kunnen wij zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst – desgewenst
gedeeltelijk – ontbinden. In genoemde gevallen is elke vordering die wij ten laste van de afnemer
hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.

14. Geschillen en toepasselijk recht

a) Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
b) Terzake van rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend de volgens de wet absoluut bevoegde
rechter te Arnhem bevoegd.
c) Wanneer de wederpartij een consument in de zin der wet is, is het in lid b bepaalde niet van
toepassing in die zin, dat deze wederpartij de gelegenheid heeft om binnen een maand nadat wij ons
schriftelijk op dit artikel hebben beroepen, schriftelijk kan laten weten desondanks te kiezen voor
beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter. In het laatste geval zal bij
laatstgenoemde rechter worden geprocedeerd.

15. Wijzigingen

a) Wij houden ons het recht voor deze algemene voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde
onderdelen of voor bepaalde zaken of afnemers te wijzigen.
b) Wij houden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, prijzen en leveringsvoorwaarden
te veranderen. De afnemer heeft het recht om in geval van verandering van prijzen en
leveringsvoorwaarden reeds gegeven bestellingen, voor zover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, te
annuleren binnen acht dagen na mededeling van deze veranderingen. Een dergelijke mededeling
kan ook door plaatsing op onze website geschieden
c) Het feit dat enige clausule van de onderhavige algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet geen
afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.
d) Mocht de rechter één van de bovenstaande bepalingen onverbindend verklaren, dan zullen partijen
over de inhoud van een vervangende bepaling nader in overleg treden.

16. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 5 November 2018. Zij zijn op genoemde
datum gedeponeerd op de Kamer van Koophandel Midden-Nederland te Arnhem.